About Us

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lembah sufi  - Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya tak terhingga, jika tidak karena Engkau tentu kami tidak mendapatkan limpahan cahaya suci dari-Mu sehingga bisa mengenal Engkau

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga salam yang sekhalis-khalisnya kepada Al Ulama Warasatul Ambiya dan seluruh sekalian Guru Ahli silsilah Tarekat Nagsyabandiyah semoga limpahan rahmat dan karunia yang melimpah ruah yang sudah diberikan kepada beliau-beliau juga berkenan diberikan kepada kita semuanya

Teriring do'a semoga kita semua tergolong pengikut setianya sampai dihari kiamat yang senantiasa mendapat tuntunan, bimbingan dan safaatnya mulai didunia sampai diakherat nanti

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

Dan tiadalah Kami (Allah) mengutus engkau (muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (AL QS. Al -Anbiya' :107)

Rasulullah SAW diturunkan didunia untuk membawa dan menyampaikan risalah-Nya menyempurnakan akhlak umatnya lahir batin jasmani dan rohani bukan jasmani saja atau rohani saja tetapi keduanya terhimpun dalam kesatuan ibadah jasmaniah dan ruhaniah (syari'at,tarekat, hakikat dan makrifat)

Tasawwuf ilmu yang mengajarkan dalam memahami ilmu bathin mensucikan hati ruhaniah dengan dzikirullah sehingga mengenal-Nya dengan kelembutan dan kasih sayang pada dimensi ikhsan yang tidak mungkin dicapai oleh ibadah jasmaniah (ibadah syariat saja)

Begitu pentingnya ilmu tasawwuf untuk membentuk akhlak budi pekerti luhur sehingga pada tingkat kesucian jiwa dapat merasakan kehadiran-Nya dalam hidupnya menuntun membimbing dan menyelamatkan melalui wasilah kekasih-Nya yang terpilih Nabiyullah Muhammad Rasullah SAW

Kasih sayang Nabi SAW tidak terhenti pada zamannya saja akan tetapi  terus berlanjut sampai diakhir zaman yang risalahnya disampaikan oleh Generasi penerus Auliya-auliya Allah Al Ulama Warasatul Ambiya sang pembawa wasilah akbar diakhir zaman

Rasulullah SAW bersabda :

Adakan (jadikan) dirimu beserta dengan Allah. jika engkau (belum bisa) menjadikan dirimu dengan Allah, maka adakanlah (jadikanlah) beserta dengan orang-orang yang beserta dengan Allah, maka sesungguhnya orang itulah (rohaninya) yang menghubungkan engkau dengan Allah (HR Abu Daud)

Beserta dengan Tuhan tidak semudah ucapan dibibir saja melainkan harus dibuktikan selalu pada posisi kehambaan ketidak berdayaan, hina dina mengharap kasih sayang pertolongan-Nya senantiasa pada lembah kesufian mengharap perjumpaan kasih sayang dan keridhaan-Nya

Ya Allah, hanya Engkaulah tujuanku, dan keridhaan Engkaulah yang aku cari

Lembah sufi berharap di blog yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi para pencari dengan menapakkan kaki pada jalan suci yang sudah ditunjukinya sampai kehadirat-Nya hingga Tuhan berkenan menyertai dalam hidup kita semuanya mulai didunia hingga diakherat nanti. aamiin.
Inilah "Meniti Jalan Menuju Tuhan Dengan Tarekatullah di Akhir Zaman"

Akhirul kalam, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam,

LEMBAH SUFI

0 Response to "About Us"

Post a Comment